Kategorie

Wyprzedaż
Księgarnia sentencja
Księgarnia sentencja

Newsletter

PARTNERZY

Regulamin sklepu internetowego AMBULANS obowiązujący od 25.12.2014 r.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego AMBULANS – literatura
i sprzęt medyczny, dostępnego pod adresem
http://www.ambulans.com.pl., zwanym dalej "sklepem internetowym".

2. Sklep działający pod adresem www.ambulans.com.pl prowadzony jest przez Wojciecha Giskę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Giska Wojciech AMBULANS - literatura i sprzęt medyczny” na podstawie wpisu do ewidencji nr 15356 dokonanego przez Prezydenta Miasta Lublin, NIP 712-101-80-08, Regon 430503484.

Dane adresowe:

ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,

d) procedurę rozpatrywania reklamacji.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies i JavaScript.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ambulans.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

9. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski i z zagranicy. Zamówienia zagraniczne realizowane są na zasadach podanych w § 5 ust. 5.

10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Powodem takiej decyzji może być brak dostępności towaru u producenta/importera lub niezaakceptowana przez klienta podwyżka cen towaru. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku dokonania przelewu bankowego, przedpłaty zostaną bezzwłocznie zwrócone na konto podane przez klienta.

11. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Klient dokonujący zamówieniawraz z towarem otrzyma fakturę, będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień: postanowienia ogólne

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy (wymagana jest uprzednia rejestracja konta) lub z jego pominięciem: telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście. Bez względu na sposób złożenia zamówienia klient zobowiązany jest podać: listę zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określić formę płatności oraz sposób dostawy.

2. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu internetowego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. AMBULANS może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AMBULANS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AMBULANS.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AMBULANS.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

7. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. W trakcie składania zamówienia zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Dane konta klienta można edytować po zalogowaniu do sklepu internetowego w boksie „Moje konto”, w zakładce „Edycja konta”. Adres doręczenia przesyłki oraz dane do faktury VAT można edytować przy składaniu kolejnego zamówienia. Dane osobowe zawarte w zamówieniu nie są wykorzystywane do celów marketingowych w sklepie internetowym. Do otrzymywania informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną ze sklepu internetowego konieczna jest odrębna zgoda klienta.

§ 3

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży) w sklepie internetowym wymaga wyboru towaru, założenia konta, podania adresu dostawy i danych do faktury, wyboru formy przesyłki i sposobu zapłaty, przeczytania i zaakceptowania regulaminu oraz jego zatwierdzenia. Wybór zamawianych towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z trescią Regulaminu.

2. W ciągu 1 godziny klient otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania powyższego potwierdzenia. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza nieprawidłowe jego dokonanie (np. nieprawidłowy adres e-mail). Należy również sprawdzić, czy po ponownym zalogowaniu się zamówienie widoczne jest w Historii Zamówień. Zamówione towary zostaną dostarczone zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z obsługą sklepu zamowienia@ambulans.com.pl. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu przed realizacją zamówienia.

3. Aby dowiedzieć się na jakim etapie realizacji jest złożone przez klienta zamówienie, należy zalogować się w sklepie internetowym i sprawdzić status zamówienia w Historii Zamówień.

~ zamówienia przyjęte: potwierdzenie złożenia zamówienia i przesłania go na serwer sklepu internetowego,

~ zamówienie w trakcie realizacji: potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę, który kompletuje towar,

~ zapłacone - realizowane: potwierdzenie przyjęcia zapłaty - należność za zamówiony towar została uregulowana, a zamówienie przyjęte do realizacji,

~ wysłane: potwierdzenie wysłania towaru pod wskazany w zamówieniu adres,

~ przygotowane do odebrania: potwierdzenie przygotowania do odbioru towaru zamówionego przez klienta (status możliwy tylko w przypadku wybrania odbioru własnego jako sposobu dostawy),

~ odebrane: towar został odebrany przez klienta ze sklepu/księgarni,

~ brak towaru: potwierdzenie niedostępności towaru zamówionego przez klienta,

~ zwrot wpłaty: potwierdzenie zwrotu pieniędzy na konto klienta,

Powody zwrotu wpłaty:

- brak towaru lub rezygnacja klienta z zamówienia (przy płatności przelewem bankowym przedpłatą lub Przelewem24)

- zwrot towaru.

~ towary zwrócone: potwierdzenie zwrotu towaru przez klienta,

~ towar nieodebrany: potwierdzenie nieodebrania towaru przez klienta w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy towaru wysłanego i przygotowanego do odebrania w księgarni/sklepie),

~ anulowane: potwierdzenie anulowania zamówienia przez sprzedawcę,

Powody usunięcia zamówienia:

- brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,

- nieodebranie towaru w ciągu 5 dni roboczych,

- brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia,

- brak towaru,

- wyraźna prośba klienta.

4. Towar dostarczany jest pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem wybranego dostawcy. W razie zauważenia pomyłki danych zawartych w złożonym zamówieniu należy bezzwłocznie powiadomić o aktualnych danych obsługę sklepu internetowego drogą elektroniczną zamowienia@ambulans.com.pl

5. Klient może złożyć jednego dnia kilka zamówień w sklepie internetowym i o zaistniałej sytuacji poinformować obsługę sklepu w komentarzu do ostatniego zamówienia lub e-mailem. Podczas realizacji wszystkich zamówień są one przesłane w jednej przesyłce w celu zminimalizowania kosztów przesyłki. Warunkiem ich połączenia jest ten sam adres dostawy oraz otrzymanie informacji od klienta przed wysłaniem paczki.

6. Jeżeli przesyłka wróci do nadawcy (sklepu internetowego) z powodu nieodebrania przez klienta lub z powodu błędnie podanych przez klienta danych adresowych w zamówieniu, istnieje możliwość jej ponownej wysyłki. Jest to możliwe wyłącznie po dokonaniu przelewu bankowego - przedpłaty na konto sklepu internetowego zawierającej wartość zamówienia wraz z kosztem paczki, koszt zwrotu oraz ponownej wysyłki.

Przesyłka nie zostanie wysłana ponownie przed otrzymaniem przez AMBULANS wpłaty na konto. W takiej sytuacji obsługa sklepu internetowego skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Warunkiem realizacji kolejnego zamówienia jest rozliczenie się klienta z wcześniejszego zamówienia w sklepie internetowym.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w przypadku podwyżki u producenta/importera. Przed realizacją zamówienia z takim towarem klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmian przez klienta.

8. Informacje o etapie realizacji zamówienia klient może odnaleźć w Historii Zamówienia po zalogowaniu się w sklepie internetowym.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień: sposób i koszty dostawy

1. Sklep internetowy gwarantuje bezpłatną dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka zwykła i priorytetowa) lub firmy kurierskiej Kurier48 przy zamówieniach powyżej 200 zł brutto i płatności przelewem bankowym - przedpłatą. Przy wyborze zamówienia powyżej 200 zł brutto i wyborze płatności gotówka przy odbiorze - pobranie, klient dopłaca jedynie koszt pobrania 5 zł (Kurier48). Wyjątek stanowi dostawa m.in.: mebli, lamp bakteriobójczych, szkła laboratoryjnego, itp., w których cena zawiera cenę brutto towaru oraz opłatę za transport. W tym przypadku wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a koszt transportu ponosi klient. Pobierane wówczas opłaty zależą od wagi towaru wg cennika spedytora. Szczegółowe informacje o wysokości opłaty zawarte są w karcie poszczególnych towarów. W przypadku zamówienia kilku towarów zawierających w cenie opłatę za transport, sklep internetowy zminimalizuje koszty dostawy. Będzie on uzależniony od łącznej wagi towarów, zgodnie z cennikiem spedytora.

2. Koszt wysyłki dla zamówień realizowanych na terytorium Polski wynosi:

Rodzaj przesyłki

Wartość zamówienia brutto

od 0 zł do 200 zł

od 200,01 zł

Odbiór własny

0 zł

0 zł

Przesyłka kurierska Kurier48 przy płatności przelewem bankowym - przedpłata lub Przelewem24

15 zł

0 zł

Przesyłka kurierska Kurier48 przy płatności gotówką przy odbiorze - pobranie (wyłącznie do 3000 zł)

20 zł

5 zł

 

3. Zamówienia powyżej 3000 zł brutto nie będą realizowane przy wybraniu płatności gotówka przy odbiorze - pobranie.

4. Czas realizacji zamówienia towarów, sprowadzanych na specjalne zamówienia klienta, liczony jest od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu internetowego.

5. Istnieje możliwość wysyłki poza granice kraju za opłatą według aktualnego cennika Poczty Polskiej. Takie zamówienia realizujemy wyłącznie po dokonaniu płatności przelewu bankowego - przedpłaty na konto sklepu internetowego, uwzględniającego właściwy koszt transportu. Po złożeniu zamówienia prosimy poczekać z zapłatą do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji ze sklepu internetowego o wysokości pełnej wartości zamówienia (wraz z transportem).

6. Odbiór własny może nastąpić po uprzednim potwierdzeniu gotowości zamówienia w sklepie stacjonarnym – adres: ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin

§ 5
Składanie i realizacja zamówień: formy płatności i sposób zapłaty

1. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna zawierać numer zamówienia internetowego w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.

2. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia:

a) za pośrednictwem banku:

~ przelew bankowy - przedpłata na konto sklepu internetowego

b) za pośrednictwem serwisu Przelewy24:

~ szybki przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Kurier48:

~ gotówka przy odbiorze - pobranie (maksymalnie do 3000 zł).

d) osobiście:

~ gotówka

~ karta płatnicza

~ talony Sodexo Pass.

3. Przyjęcie zamówienia z wybraną formą płatności w serwisie Przelewy24 następuje po przejściu kolejno trzech etapów:

- złożeniu zamówienia w sklepie internetowym

- dokonaniu zapłaty i otrzymaniu potwierdzenia na stronie serwisu Przelewy24

- ponownym potwierdzeniu zamówienia (przycisk Kontynuuj) po automatycznym powrocie na stronę sklepu internetowego.

Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone w ciągu 1 godziny drogą elektroniczną.

4. Podczas składania zamówienia w zakładce Informacje o płatności, przed wybraniem formy płatności Szybki przelew bankowy lub płatność kartą - Przelewy24, proszę sprawdzić, czy Państwa bank jest dostępny w tym serwisie i w jakich godzinach można dokonywać transakcji on-line. Warunkiem koniecznym do dokonania zapłaty za zamówienie jest to, aby operacja była wykonana w czasie godzin pracy banku klienta. W przypadku zamówień płaconych szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą (w serwisie Przelewy24), klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24. Czas na dokonanie zapłaty wynosi 15 minut. Po prawidłowo wykonanej operacji, serwis Przelewy24 poinformuje klienta i sklep internetowy o dokonanej transakcji (w ciągu 1 godz.). W przypadku niedokonania zapłaty poprzez serwis Przelewy24, prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego zamówienia@ambulans.com.plw celu zmiany formy płatności (na przelew przedpłata na konto firmy lub gotówka przy odbiorze - pobranie pocztowe) bez konieczności składania kolejnego zamówienia.

5. Informacje o transakcjach elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przekazywane są w bezpiecznym połączeniu SSL bezpośrednio do banku klienta (przelew bankowy) lub systemu Polcard (karta płatnicza). Szczegóły operacji nie są przekazywane ani do sklepu internetowego, ani do serwisu Przelewy24. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie internetowej www.przelewy24.pl

6. Istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą bez konieczności składania zamówienia w sklepie internetowym, przy zmianie formy płatności lub nieudanej transakcji za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: zamówienia@ambulans.com.pl

§ 6
Składanie i realizacja zamówień: termin realizacji i dostawy

1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.

2. Termin otrzymania przesyłki przez klienta jest sumą czasu niezbędnego do przygotowania przesyłki przez obsługę sklepu internetowego oraz czasu dostawy (uzależnionego od spedytora). Standardowo zamówienie jest przygotowywane do wysyłki w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia). Wyjątek stanowią wybrane towary m.in.: ubrania, meble medyczne, aparaty EKG, sprzęt sprowadzany na zamówienie klienta oraz publikacje obcojęzyczne. Szczegółowe informacje są zawarte w karcie określonych towarów. Czas oczekiwania na odzież medyczną może wynosić do 45 dni - realizacja zamówienia zależy wyłącznie od producenta odzieży.

3. Czas przygotowania przesyłki dla zamówienia zapłaconego za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jest liczony od momentu potwierdzenia dokonania przez klienta transakcji (on-line). W przypadku nieudanej transakcji w serwisie Przelewy24, zamówienie zostanie zawieszone w realizacji do chwili otrzymania wpłaty na konto sklepu internetowego lub zmiany przez klienta formy płatności na gotówka przy odbiorze - pobranie lub przelew bankowy - przedpłata. Nie ma konieczności składania ponownego zamówienia z inną formą płatności. Czas przygotowania przesyłki dla zamówienia zapłaconego przelewem bankowym - przedpłatą na konto sklepu internetowego jest liczony od momentu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przygotowania przesyłki. W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, sklep internetowy poinformuje o tym klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamawiający może wówczas wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku rezygnacji klient bezzwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane przez siebie konto bankowe (dotyczy odpowiednich form płatności).

5. Jeżeli klient nie dokona przelewu bankowego - przedpłaty w ciągu 5 dni roboczych lub jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 5 dni roboczych, wówczas zamówienie zostanie anulowane. Sklep internetowy nie ma obowiązku powiadamiać klienta przed anulowaniem zamówienia z wyżej wymienionych powodów.

6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy (patrz § 6 ust. 2).

§ 7
Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Sklep internetowy oferuje wyłącznie pełnowartościowe towary (nie dotyczy książek antykwarycznych) i gwarantuje sprawdzenie poprawności działania przed wysłaniem. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta/dystrybutoralub rękojmią oraz posiadają stosowne atesty - dotyczy wyrobów medycznych (atesty wydawane są wyłącznie na żądanie klienta).

2. Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności Kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie, odgłos rozbitego szkła), należy odmówić odebrania przesyłki z pisemnym podaniem przyczyny wypełniając Protokół Szkody otrzymany od dostarczyciela przesyłki.

Krok 2: W przypadku niestwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności Kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki, należy sporządzić Protokół Szkody w obecności Kuriera, a następnie powiadomić o tym fakcie obsługę sklepu internetowego.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń i wówczas Klientowi nie przysługuje prawo wymiany towaru.

3. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności w odebranym towarze (braku lub uszkodzenia) oraz braku faktury VAT w przesyłce telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, najpóźniej 3-go dnia roboczego licząc od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze (nie dotyczy książek antykwarycznych), klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt sklepu internetowego, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą sklepu internetowego (e-mail: zamowienia@ambulans.com.pl, tel. 81 534-24-00, 81 444-88-35 - w godzinach od 8.00 do 19.00).

6. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru, związanego z odstąpieniem od umowy sprzedaży, jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie, z kompletnym oprzyrządowaniem (wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz kserokopią faktury zakupu). Wzór formularza „Odstąpienie od umowy” (do pobrania) znajduje się po adresem: www.ambulans.com.pl/odstapienie.pdf

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (7 dni roboczych), klient otrzymuje przesyłkę z towarem wolnym od wad na koszt sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od klienta podpisanej faktury korygującej.

9. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, klient otrzyma jego zwrot po opłaceniu przelewem bankowym - przedpłatą kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 4 ust. 2.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Klient ma obowiązek poinformować o tym obsługę sklepu internetowego i dokonać zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia powiadomienia.

2. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został uszkodzony. Zwracany towar należy starannie zapakować, dołączyć kserokopię faktury zakupu i pisemne oświadczenie o rezygnacji z własnoręcznym podpisem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru oraz koszt dostarczenia towaru na konto bankowe podane przez klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od klienta podpisanej faktury korygującej. Sklepowi internetowemu przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) nie podlegają zwrotowi.
Sklep nie przyjmuje zwrotów sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów typu: igły, cewniki, wzierniki, opatrunki, pieluchomajtki oraz sprzętu typu: glukometry, osprzęt inhalatorów, kaczki, baseny oraz innych towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje co do towarów sprowadzonych i wykonywanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz co do towarów mających krótki termin przydatności do użycia.

6. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez klienta towaru w posiadanie.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego klient może zgłaszać pisemnie na adres: AMBULANS – literatura i sprzęt medyczny ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin oraz mailowo na adres zamowienia@ambulans.com.pl

 

2. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Ewentualne spory między klientem będącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

6. Ewentualne spory między klientem niebędącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy dla adresu AMBULANS.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań sklep internetowy nie gwarantuje, że publikowane opisy i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne pomyłki w opisach lub zdjęciach nie stanowią podstawy do roszczeń.

Życzę udanych zakupów

Wojciech Giska - właściciel

(ostatnia aktualizacja 25.12.2014)